Serveis

Prevenció de Riscos Laborals

MDT PREVENCIÓ com a entitat acreditada SP 067-B i preocupats per una atenció personalitzada de les necessitats del món del treball, posa a la disposició dels seus clients un equip de professionals de dilatada experiència per a oferir, a Catalunya, tots els serveis d’assessoria i gestió en les diverses àrees de la Prevenció de Riscos Laborals:

 • Equips de protecció personal i proteccions col·lectives.
 • Riscos derivats del contacte elèctric.
 • Maquinària.
 • Treballs en altura.
 • Eines manuals.
 • Plans d’emergència.
 • Manipulació manual de càrregues.
 • Productes químics.

Els oferim treballar amb especialistes en tots els sectors (gran empresa, Pime autònoms, mesuraments, reconeixements mèdics…).

Revisions medico laborals

En MDT, prestem serveis de revisió i reconeixement mèdic per a empreses, mitjançant els quals podem identificar si l’estat de salut del/la treballador/a poden suposar un perill per a si mateixos o dins de l’entorn laboral, si està sotmès/a a riscos específics (com en la manipulació de substàncies químiques), etc.

El nostre servei de revisions es pot realitzar en qualsevol dels nostres 2 centres o bé ens podem desplaçar al centre de treball gràcies a les nostres dues unitats mòbils.

Mesuraments higiènics

Amb l’objectiu de minimitzar accidents i riscos laborals, realitzem els mesuraments higiènics corresponents i necessaris per a evitar accidents de treball, malalties professionals o disconformitat en l’ambient laboral.

Realitzem aquest tipus de mesuraments des de llocs exposats a alts sorolls, llocs on es manipulin químics fins i tot en qualsevol centre per a avaluar el confort dels treballadors i treballadores quant a temperatura, humitat, llum…

Serveis

 • Relació de productes químics existents en el seu procés productiu i estudi dels riscos relacionats amb ells.
 • Enquestes higièniques.
 • Sonometries (Soroll).
 • Luxometries (Il·luminació).
 • Vibrometries (Vibracions).
 • Estudi de condicions ambientals.

Inspeccions de Seguretat

En MDT, detectem i analitzem conductes o actuacions perilloses en l’àmbit laboral. El nostre programa de prevenció ens permet estudiar les condicions de seguretat tant en els llocs de treball com en les instal·lacions.

Determinem les situacions que posen en perill la seguretat per tal d’eliminar aquests riscos, proposant solucions eficients als problemes trobats amb un programa especialitzat de prevenció.

Serveis:

 • Elaboració de Manuals de Procediment i Instruccions de treball i normes de seguretat.
 • Anàlisi de condicionament de maquinària al RD 1215/1997.
 • Elaboració d’expedients de Certificació de Conformitat (RD 1435/1992).
 • Revisió de les instal·lacions, maquinària i equips de protecció contra incendis.
 • Identificació de riscos relacionats amb la seguretat.

Investigacions d'accidents laborals

Considerem aquest servei una eina de prevenció que pot facilitar un desenvolupament positiu en la gestió preventiva del negoci.

Això ens proporcionarà informació per a poder identificar situacions de risc infravalorades i implantar mesures per al seu control i rectificació.

Gràcies a l’anàlisi exhaustiva dels fets esdevinguts a partir de la informació aportada per l’accidentat, pels testimonis, pels danys materials, etc., ens permetrà:

 • Conèixer els fets que han tingut lloc i han causat l’accident.
 • Evitar que les mateixes causes tornin a provocar accidents.
 • Detectar l’existència de nous perills.
 • Determinar les mesures correctores o preventives a implantar.
 • Aprendre dels errors i aprofitar l’experiència adquirida per a la millora contínua del sistema de prevenció.

Visites a obres

La nostra assistència tècnica s’estén a la verificació tant del projecte com dels materials emprats, control en l’execució de tasques en matèria preventiva, comprovació de les condicions i funcionament de les instal·lacions, dels equips de treball, la senyalització necessària i les proteccions col·lectives adequades.

Assegurem una correcta execució del projecte inicial i assessorem els nostres clients en matèria tècnica i legal sobre la prevenció de riscos laborals.

Serveis especialitzats:

 • Pla de Seguretat i Salut.
 • Coordinació de Seguretat i Salut Laboral
 • Tècnic de Seguretat i Salut Laboral o Recurs Preventiu.
 • Inspeccions de punts crítics d’obres de construcció segons metodologia de la Inspecció de Treball.
 • Formació especialitzada.
 • Solucions especialitzades.

Tenim el pla que s'adapta a les teves necessitats

Abrir chat